Ruminant diseases

מחלות זיהומיות במעלי גירה הם ברוצלוזיס, מחלות הפה והטלפיים ועוד. מחלות אלו מתפשטות במהירות וגורמות לתמותה גבוהה. תסמיני המחלות לעיתים קשים לזיהוי, והדבר משפיע באופן קשה על הגידול וגורם להפסדים כלכליים. חברת שילד מספקת מגוון ריאגנטים לאבחון מוקדם ומניעת המחלות.

For healthy farm animals Prevention is better than treatment